GDPR

Zásady zpracování osobních údajů

Vážení klienti,
vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a v souladu se Zákonem č. 110/2019 Sb.

STRATUS LYNX je ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016) správcem vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti (jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny níže), která spočívá zejména v poskytování poradenských služeb.

Tyto Zásady zpracování osobních údajů se vztahují na:

 1. zpracování osobních údajů prováděné STRATUS LYNX během Vašeho používání webových stránek www.stratuslynx.cz („Webové stránky“);
 2. zpracování osobních údajů prováděné STRATUS LYNX během komunikace s Vámi prostřednictvím e-mailu či telefonu;
 3. zpracování osobních údajů ze strany STRATUS LYNX během trvání obchodního vztahu s klienty a dodavateli;
 4. zpracování osobních údajů při plnění právních povinností STRATUS LYNX;
 5. zpracování osobních údajů, jež je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů STRATUS LYNX.

Zásady zpracování osobních údajů popisují účely zpracování osobních údajů a způsoby jejich zpracování, informují o jednotlivých kategoriích zpracovávaných osobních údajů, jejich případných příjemcích, době uchování osobních údajů a o Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů.

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje mohou být STRATUS LYNX zpracovávány pro tyto účely:

 • Plnění smlouvy (smlouvy o poskytování služeb či plnění požadavků klientů; vztahy s obchodními partnery, například dodavateli výrobků a služeb);
 • Plnění zákonných povinností (zejména povinností ve smyslu účetní a daňové legislativy, tedy předávání osobních údajů orgánům finanční správy, případně dalším orgánům veřejné moci v souladu s příslušnými právními předpisy; řádné vedení spisu včetně e-mailové komunikace, seznamu kontaktů a poskytovaných služeb);
 • Ochrana oprávněného zájmu správce (ochrana práv a právem chráněných zájmů STRATUS LYNX);
 • Ochrana oprávněného zájmu třetích osob (zejména klientů);
 • Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů (například v případě registrace na vzdělávací akce prostřednictvím Webových stránek);
 • Emailová sdělení (emailová sdělení návštěvníkům Webových stránek obsahující odkaz na Firemní video (Youtube), Facebook stránku, LinkedIn stránku a E-booky nacházející se na Webových stránkách a další navazující sdělení).

ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

STRATUS LYNX zpracovává následující osobní údaje dle účelu zpracování:

Zpracovávané údaje

Jméno a příjmení, Kontaktní adresa, Email, Telefonní číslo

Číslo účtu, IČ, DIČ, Rodné číslo, Datum narození, Jakékoliv další informace týkající se klienta či třetích osob

Účely zpracování

Plnění smlouvy, Plnění zákonných povinností, Ochrana oprávněného zájmu správců, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů, Emailová sdělení

Plnění smlouvy, Plnění zákonných povinností, Ochrana oprávněného zájmu správců

STRATUS LYNX neshromažďuje, neuchovává a nevyužívá informace prostřednictvím automatizovaných prostředků, např. statistické informace kdykoliv navštívíte Webový portál.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

STRATUS LYNX Vaše osobní údaje zpřístupňuje pouze oprávněným zaměstnancům a jednotlivým zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaným STRATUS LYNX, vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů.

Společnosti jsou v zákonem stanovených případech oprávněny, resp. povinny některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

OSOBNÍ ÚDAJE TŘETÍCH OSOB

Osobní údaje třetích osob, jimiž se rozumí osobní údaje zaměstnanců či dodavatelů STRATUS LYNX a dalších fyzických osob podílejících se na spolupráci se STRATUS LYNX, popř. jiné údaje, které STRATUS LYNX obdrží od klienta či dodavatele v souvislosti s uzavřením či plněním smlouvy, budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Tyto osobní údaje použije STRATUS LYNX za účelem plnění smluv s klienty či dodavateli. STRATUS LYNX bude zpracovávat osobní údaje třetích osob po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy, jsou-li takové. Po delší dobu budou pak uchovávány, pokud vznikne v odůvodněném případě potřeba uchovávat údaje v souvislosti s konkrétním případem.

DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je STRATUS LYNX povinen jakožto správce osobních údajů osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování, kterému musí být přiměřená, anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po zde uvedenou dobu:

Účel zpracování Doba uchování
Plnění smlouvy po dobu trvání smluvního vztahu a 5 let ode dne ukončení v případě poskytování právních služeb (čl. 3 Usnesení Představenstva České advokátní komory č. 9/1999 Věstníku), 10 let ode dne ukončení správy v případě správy majetku (§ 56a odst. 3 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii)
Plnění zákonných povinností po dobu stanovenou příslušným právním předpisem
Ochrana oprávněného zájmu správců nebo třetích osob maximálně po dobu 3 let od doby počátku zpracování údajů, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak (např. upravující výkon advokacie), anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem
Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů po dobu nezbytnou
Emailová sdělení po dobu trvání souhlasu (v rámci každého emailového sdělení možnost souhlas odvolat)

*STRATUS LYNX je oprávněn zpracovávat Vaši e-mailovou adresu ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních služeb a produktů (např. formou informačního bulletinu nebo newsletteru) v případě, že jste takové zasílání neodmítli.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Subjekt údajů má v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva, která vyplývají z právních předpisů a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo

 1. na přístup k osobním údajům,
 2. na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů,
 3. na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně,
 4. na omezení zpracování osobních údajů,
 5. na přenositelnost údajů,
 6. právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména je-li důvodem případné vymáhání právních nároků
 7. právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • Právo na přístup k osobním údajům: Chcete-li vědět, jestli STRATUS LYNX zpracovává osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup. V případě nedůvodných, nepřiměřených nebo opakovaných žádostí bude STRATUS LYNX oprávněn za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek anebo žádost odmítnout (uvedené platí obdobně pro uplatňování níže uvedených práv).
 • Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů: V případě, že máte pocit, že o Vás STRATUS LYNX zpracovává nepřesné či neúplné osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu a doplnění. STRATUS LYNX provede opravu či doplnění údajů bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.
 • Právo na výmaz: V případě, že požádáte o výmaz, STRATUS LYNX vymaže Vaše osobní údaje, pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování Vašich osobních údajů, nebo (iv) odpadla zákonná povinnost ke zpracování stanovená právem Evropské unie nebo vnitrostátními právními předpisy.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů: V případě, že požádáte o omezení zpracování, STRATUS LYNX osobní údaje znepřístupní, dočasně odstraní či uchová anebo provede jiné úkony zpracování, které budou potřebné pro řádný výkon uplatněného práva.
 • Právo na přenositelnost údajů: V případě, že chcete, aby STRATUS LYNX osobní údaje, které o Vás v elektronické formě zpracovává na základě smlouvy nebo souhlasu, předal třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva byly nepříznivě dotčeny práva a svobody jiných osob, STRATUS LYNX nebude moci Vaší žádosti vyhovět.
 • Právo vznést námitku: Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů STRATUS LYNX. V případě, že STRATUS LYNX neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmem nebo právy a svobodami zákazníka, zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

V případě opakovaných či zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění výše uvedených práv je možné za realizaci daného práva účtovat přiměřený poplatek, popřípadě jeho realizaci odmítnout.

UPOZORNĚNÍ:

Další informace v souvislosti se zpracováním osobních údajů je možné získat na emailové adrese t.nezmeskal@stratuslynx.cz.

Realizaci práv (s výjimkou žádosti doručené prostřednictvím veřejné datové sítě (datovou schránkou fyzické osoby) nebo elektronickou poštou podepsanou zaručeným elektronickým podpisem na emailovou adresu t.nezmeskal@stratuslynx.cz) je možné z důvodu zaručení identity žadatele podat pouze osobně, a to na formuláři, který je žadateli na žádost zaslán prostřednictvím emailu nebo písemně poštou.

Na ochranu soukromí a osobních údajů dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, web: www.uoou.cz

Tyto Zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018 a jsou pravidelně aktualizovány.

Podrobný popis naleznete na tomto odkazu.