VÝZVA XIII. TECHNOLOGIE – PRŮMYSL 4.0

Zahájení příjmu žádostí: 2.12.2020, 10:00 hod.
Ukončení příjmu žádostí: 2.3.2021, 10:00 hod.

Výzva umožňuje malým a středním podnikům posilovat svoji konkurenceschopnost prostřednictvím
digitální transformace.

Míra podpory je 45 % (u malých podniků) a 35 % (u středních podniků)

Min. podpora = 1 mil. Kč (způsobilé výdaje min. 2,22 mil. Kč pro malý podnik)
Max. podpora = 40 mil. Kč
Celé území kromě hl. m. Prahy

V rámci této Výzvy lze financovat pořízení například těchto položek:

DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK
výdaje na pořízení výrobních a nevýrobních technologií, zařízení a provozních souborů;
výdaje na pořízení hardwarového vybavení a lokálních sítí včetně souvisejícího software

DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK
náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a SW s
vazbou na technologie a zařízení a výstupy pořízené v rámci předmětného projektu (CAD/CAM systémy; další specifický software nutný pro optimální fungování projektu; ERP systémy včetně CRM apod.; licence k využívání patentu, užitného vzoru, know-how)