DYNAMICKÉ ŘÍZENÍ ORGANIZACE

Dynamické řízení organizace je součástí strategického řízení podniku. Strategické řízení je oblastí řízení zaměřenou na dlouhodobé plánování a směřování organizace jako celku nebo její části. Zásadní pro strategické řízení je definice cílů a stanovení způsobu jejich dosažení. Strategické řízení je oblastí řízení zaměřenou na dlouhodobé plánování a směřování organizace. Strategické řízení v organizaci zajišťuje, že se věci nedějí náhodně ale podle předem naplánovaných, dlouhodobých záměrů.

Strategické řízení slouží jednak pro přenášení požadavků vlastníků na management organizace a jednak managementu organizace pro uspořádání, sjednocení a usměrnění chování všech lidí ve všech částech organizace.

Největší hodnotou, kterou má organizace k dispozici, jsou lidské zdroje. Organizace je úspěšná anebo neúspěšná na základě toho, jak kvalitní lidské zdroje ji tvoří. Personální strategie i strategické řízení jsou ústředními proudy strategického řízení organizace a je nutné chápat kontext problematiky obou těchto strategických oblastí.

Strategické řízení je nikdy nekončící proces, který probíhá ve čtyřech cyklech:

 • definice strategie organizace (mise, vize, strategické cíle)
 • plánování strategie (strategický plán, harmonogram realizace)
 • implementace strategie
 • sledování, vyhodnocování a zlepšování

Strategické plánování

 • analýza SWOT
 • vize firmy
 • strategické vnitřní zdroje firmy
 • strategické cíle
 • strategický plán

Řízení lidských zdrojů

 • rozvoj a motivace lidských zdrojů
 • personální potřeby a plánování lidských zdrojů
 • hodnocení a odměňování zaměstnanců
 • výběr zaměstnanců
 • vzdělávání - rozvoj osobnosti

Organizace řízení

 • strategie organizačního rozvoje a změn
 • matice činností, pravomocí, odpovědností
 • organizační systém a struktura
 • řízená organizační dokumentace
 • řízení podnikových procesů
 • firemní kultura

Motivace, hodnocení a odměňování zaměstnanců

 • motivace lidských zdrojů – základ funkční organizace
 • nástroje motivace
 • význam, formy a možnosti motivace zaměstnanců
 • hodnocení zaměstnanců
 • odměňování zaměstnanců

Aktuality

PODPORA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ II.

POVEZ II. - 3. výzva

Příjem žádostí ve výzvě POVEZ II.-3 je aktivní

Alokace 1,50 mld. Kč

Výzva POVEZ II.-3 je otevřená a přijímá žádosti. V současné době již bez omezení počtu podaných žádostí za jedno IČ.

Dotační program pro vzdělávání zaměstnanců. Úhrada nákladů na vzdělávací aktivity ve výši 85 % a mzdové náhrady ve výši 100 % až do výše 198,- Kč/hod.

NEMOVITOSTI

Výzva OP PIK Nemovitosti otevřena od 22.6.2018.

Příjem žádostí od 22.10.2018

Alokace 1,40 mld. Kč

Projekty je nutno zpracovat již teď, žádosti se přijímají od 22.10.2018 do 5.11.2018.

Odkaz na stránky agentury API: https://www.agentura-api.org/programy-podpory/nemovitosti/

Výzvy OP PIK 2018

V příloze najdete Harmonogram výzev OP PIK pro období 2018.

Připravujte se již teď na projekty pro 2. pololetí 2018.

POMÁHÁME DĚTEM

Již tradičně jsme přispěli na nákup auta pro Fond ohrožených dětí.

Má smysl starat se o děti - je v nich naše budoucnost. Foto zde.

KOUČ AGENTURY CZECHINVEST

Tomáš Nezmeškal je koučem agentury CzechInvest pro rizikový kapitál v programu CzechEkoSystem.

http://www.projekt-czechekosystem.org/bc-tomas-nezmeskal/